วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะทั้งในเชิงลึก และเชิงบูรณาการ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นสากล และอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. สร้างงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

 • M Mastery เป็นนายแห่งตน
 • A Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
 • H Harmony กลมกลืนสรรพสิ่ง
 • I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
 • D Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
 • O Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
 • L Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
 • K Kindness เลิศล้ำเมตตา
 • A Adaptability ละอัตตาพร้อมปรับตัว

ยุทธศาสตร์

 1. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากรแห่งภูมิภาคตะวันตก
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนและสังคม
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับภูมิภาคตะวันตก รองรับระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก
 4. สร้างความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาแห่งภาคตะวันตก