คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม Visit วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมบริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภา มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนำคณะกรรมการสภา และผู้บริหารสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีฯ เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการสนับสนุนวิทยาเขตกาญจนบุรีในเรื่องต่างๆ ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารเรียนรวม