พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับพิธีไหว้ครูนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ของวิทยาเขตกาญจนบุรีที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู รวมถึงให้นักศึกษาได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ ณ ห้องประชุมไพลินภูธาร (L-500) อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี