กิจกรรมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Rutgers, The State University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 9 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. อำนาจ เจรีรีตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Professor Karl R.Matthews, Chair, Department​ of​ Food​ Science พร้อมคณะนักศึกษา จาก Rutgers, The State University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีการอาหาร การเรียนการสอน และงานวิจัย ตลอดจนส่งเสริมผลงานทางวิชาการร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนจะประกอบด้วย กิจกรรม​ทางวิชาการร่วมกับนักศึกษา​และอาจารย์​หลักสูตร​เทคโนโลยี​การอาหาร​ และการทัศนศึกษา​โรงงานอุตสาหกรรม​อาหารในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี​ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี