วันคล้ายวันสถาปนา 21 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี วันที่ 18 เมษายน 2562


กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตกาญจนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

พิธีถวายสักการะวางพานพุ่มเงิน

๐๗.๐๐ น. - ลงทะเบียน ณ อาคารเรียนรวม เพื่อขอรับลำดับวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
๐๗.๓๐ น. - หัวหน้าส่วนงานราชการ หัวหน้าภาคเอกชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา
                 และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
               - เริ่มวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ
๐๘.๐๐ น. - ประธานในพิธี เดินทางมาถึง
              - ประธานในพิธี ถวายความเคารพ
              - ประธานในพิธี วางพานพุ่มถวายราชสักการะ (ถวายความเคารพ)
              - ประธานในพิธี ถวายพวงมาลัยพระกรพระราชานุสาวรีย์
              - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
              - ประธานในพิธี กราบที่แท่นกราบ
              - ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพ
              - เสร็จพิธี
              - บันทึกภาพร่วมกัน
๐๘.๓๐ น. - เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยตามอัธยาศัย

การแต่งกาย : หน่วยงานภายนอก (สวมชุดเครื่องแบบ) บุคลากรมหาวิทยาลัย (สวมสูทมหาวิทยาลัย/เสื้อเชิ๊ตสีขาวด้านใน/เนคไทค์)
ศิษย์เก่าและผู้เข้าร่วมงาน (แต่งกายชุดสูทสากล/ชุดสุภาพ) นักศึกษา สวมเครื่องแบบนักศึกษา (ชุดพิธีการ)
* หมายเหตุ การลงทะเบียนเพื่อขอรับลำดับวางพานพุ่ม หน่วยงานเข้าร่วมพิธีราชสักการะวางพานพุ่ม เตรียมพานพุ่มเงินพานพุ่มทองของหน่วยงานมาติดลำดับ

___________________________________________________

พิธีทำบุญ
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ลงทะเบียน
เวลา ๑๐.๐๐ น. - พิธีสงฆ์
                     - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น. - ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงค์สวดอนุโมทนา เจริญชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๑.๓๐ น. - รับศีลรับพร

___________________________________________________

พักรับประทานอาหาร
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ผู้บริหาร บุคลากร รับประทานอาหารร่วมกัน

___________________________________________________

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณาจารย์ /ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ลงทะเบียน บริเวณโถงอาคารปฏิบัติการ
เวลา ๑๓.๓๐ น. - ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับ
                     - รับชมวีดิทัศน์ ประวัติการก่อตั้งวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
                     - พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๐๐ น. - ผู้เข้าร่วมงาน และผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

___________________________________________________

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น. รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
___________________________________________________


พิธีรดน้ำดำหัว
เวลา ๑๕.๓๐ น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน ณ บริเวณลานต้นปีบ อาคารเรียนรวม
                     - เชิญรองอธิการบดีฯ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์อาวุโส ประจำที่รดน้ำไหว้ขอพร
                     - รองอธิการบดีฯ รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส
                     - บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา รดน้ำขอพร รองอธิการบดีฯ และคณาจารย์อาวุโส
                     - ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน


***หมายเหตุ: ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย/ลายดอก

จำนวนผู้สมัคร 73 / 200 คน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

นักศึกษา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 ภัศรานันต์ ภพสว่าง CANCELED
2 กัญญาณัฐ พิริยะสถิตย์ CANCELED
3 ชยุดา กาญจนเสถียรพร CANCELED
4 มณีนุช เปรมชูเกียรติ CANCELED
5 ณัฐธิดา ภู่สุวรรณ CANCELED
6 ฟาอีซาห์ สาและ REGISTERED

 

บุคลากร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 ธีรศักดิ์ ศรีสันต์
REGISTERED
2 สุพรรษา มนพลับ
REGISTERED
3 สุรณีย์ แสนยุติธรรม
REGISTERED
4 จันทรา ขมิ้นทอง
REGISTERED
5 ยุพาฤดี ข่าต้น
REGISTERED
6 สร้อยฟ้า เจริญสุข
REGISTERED
7 พภัสสรณ์ ปิ่นจุ
REGISTERED
8 กุลธิดา อิทธิพร
REGISTERED
9 กาญจนา สุรีย์พิศาล
REGISTERED
10 จันทรา เปี่ยมสุข
REGISTERED
11 พิมพ์สิริ ทรัพย์สมบัติ
REGISTERED
12 กรรณิการ์ ภาสดา
REGISTERED
13 นราธิป ใจธรรม
REGISTERED
14 น้องนุช สมมาต
REGISTERED
15 ธราธร เอกจิตต์
REGISTERED
16 ไพพรรณ แพเจริญ
REGISTERED
17 ชนาณัฐ แก้วมณี
REGISTERED
18 ชัยชาญ ทองศรี
REGISTERED
19 ณัฐิกา ขีเจริญสุข
REGISTERED
20 กันยพร พรมสูงวงศ์
REGISTERED
21 สมชาย เอี่ยมจินดา
REGISTERED
22 วิชัย เครือเมฆ
REGISTERED
23 กุลภัสสรณ์ ปิ่นจุ
REGISTERED
24 ไสว คำพา
REGISTERED
25 รุ่งสุรีย์ สุวรรณมาลี
REGISTERED
26 สุมิตรา ภูทอง
REGISTERED
27 นิลยา มิกี้
REGISTERED
28 วัลลภ คุ้มตลอด
REGISTERED
29 ศิระ ภู่สุวรรณ
REGISTERED
30 สิริพร ใจกำแหง
REGISTERED
31 บุรินทร์ แสงสุข
REGISTERED
32 อัศวเทพ คูณทวีพาณิชย์
REGISTERED
33 รุชดา สิทธิสังข์
REGISTERED
34 สาริณีย์ ตันธนะชัย
REGISTERED
35 ทัศชัย เอียกพงษ์
REGISTERED
36 กนกวรรณ ทิมี
REGISTERED
37 สมบัติ แสนอาลัย
REGISTERED
38 นันทภัค สระบัว
REGISTERED
39 ชัยยา ศรีสกุล
REGISTERED
40 อำนวย วชิรพันธ์วิชาญ
REGISTERED
41 ชนิดา สู้ภัยพาล
REGISTERED
42 วีระพันธ์ เฉลิมกุล
REGISTERED
43 ชนิตา สุวรรณมาลี
REGISTERED
44 บัวผิน บัวขาว
REGISTERED
45 วิโรจน์ ล้ำเลิศ
REGISTERED
46 รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์
REGISTERED
47 นางสาวธิดารัตน์ พูลผล
REGISTERED
48 จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค
REGISTERED
49 เสกสรรค์ อั้งลี่
REGISTERED
50 นรเศรษฐ์ สุทธิธรรม
REGISTERED
51 จารุภัทร ลือชา
REGISTERED
52 กัมพล สามสี
REGISTERED
53 สุนทรี หิรัญรัตน์
REGISTERED
54 สมบูรณ์ ล้ำเลิศ
REGISTERED
55 สมคิด นึ่งแตง
REGISTERED
56 จันทร์เพ็ญ นึ่งแตง
REGISTERED
57 ดำรงค์ ขวัญดำรง
REGISTERED
58 วรวัฒน์ จัดละ
REGISTERED
59 บรรชา ใจหลง
REGISTERED
60 เพ็ญศิริ ประชากิตติกุล
REGISTERED
61 วิชิต สุขกรม
REGISTERED
62 จิดาภา เอนกกุลชัย
REGISTERED
63 อรุณ รักษา
REGISTERED
64 วิมลมาศ บุญยั่งยืน
REGISTERED
65 สุภัทร ประสพศิลป์
REGISTERED
66 บุศรัตน์ บุญสุวรรณ์
REGISTERED
67 ปิยวรรณ วรประเสริฐ
REGISTERED
68 ธีรพัฒน์ ทรัพย์พิบูรณ์
REGISTERED
69 ภันทิลา อินทรแพทย์
REGISTERED
70 วิทยา เอกวิรุฬห์พร
REGISTERED
71 นัทธีวรรณ อุดมศิลป์
REGISTERED
72 ศิญาณี เศวตศิริ
REGISTERED