"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

พระปฐมบรมราชโองการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

“...หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ
คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้...”

พระราชดำรัส ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙

หลักการ และทฤษฎีที่สำคัญ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม

พระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญได้แก่ หลักการ "น้ำดีไล่น้ำเสีย" หลักการบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ำกับระบบการเติมอากาศ ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดและวัชพืชบำบัด และ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้คือ

พระราชดำรัส
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

มหิดลกาญจน์ สืบสานพระราชปณิธาน สานต่อที่พ่อทำ

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ มหิดลร่วมทำความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน “มหิดลกาญจน์ สืบสานพระราชปณิธาน สานต่อที่พ่อทำ"

โครงการ มหิดลทำความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน

ตลาดเกษตรและอาหารปลอดภัย อุ้มชูเกษตรของพ่อ เดินตามวิถีพอเพียง