***ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอซื้อหนังสือเฉพาะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่รายละเอียดของผู้เสนอซื้อและรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน***

ขั้นตอนการเสนอซื้อหนังสือ

1. ตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุดว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่ (Please check the library catalog first) ตรวจสอบชื่อหนังสือ…
2. กรอกรายละเอียดของหนังสือและรายละเอียดของผู้เสนอสั่งซื้อ ได้ที่ แบบฟอร์มแนะนำเสนอซื้อหนังสือ
แบบฟอร์มแนะนำเสนอซื้อหนังสือ (Form)ผลการเสนอแนะสั่งซื้อหนังสือ (Book Order Requests)หนังสือจัดซื้อของแต่ละสาขาวิชา