คณะกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรี


 
ผศ.ดร.เชิญโชค ศรขวัญ
ประธานกรรมการฯ
chernchok.soa@mahidol.ac.th

 
 
นางสาวปิยพรรณ อำไพวิทย์
รองประธานกรรมการฯ
thamarat.phu@mahidol.ac.th

 


อาจารย์สุภัทรา ชื่นชอบ
กรรมการ
supatra.chn@mahidol.ac.th


อาจารย์อำนาจ เจรีรัตน์
กรรมการ
amnat.jae@mahidol.ac.th


นายวิชิต สุขกรม
กรรมการ
vichit.suk@mahidol.ac.th


นายชิต อินทร์กล่ำ
กรรมการ
chit.ink@mahidol.ac.th


นางสาวนิสากร แข็งงาน
กรรมการและเหรัญญิก
nisakon.kha@mahidol.ac.th


นายนิรันดร์ เพียงลิ้ม
กรรมการและเลขานุการ
niran.pia@mahidol.ac.th


นางสาวพภัสสรณ์ ปิ่นจุ
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
phapasorn.pin@mahidol.ac.th