ข้อเสนอแนะ/ติชม


คณะอนุกรรมการสวัสดิการวิทยาเขตกาญจนบุรีเปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดในช่องที่มีเครื่องหมาย * ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบ หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และรายงานผลให้ท่านทราบทาง E-mail ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ


กรอกข้อมูลความเห็นขอท่าน

** ชื่อ
** อีเมล์
** หัวข้อ
** รายละเอียด