Reservations

Reservations

สำรองที่พัก

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 199 ม.9 ต.ล่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทร : 086-342 4176


การชำระค่าบริการ

กรุณายืนยันการเข้าพักและโอนค่ามัดจำล่วงหน้าก่อนการเข้าพักเป็นจำนวน 50% ของราคาทั้งหมด
กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมเป็นเงินโอน ในวันที่ท่านเดินทางเข้าพัก
ที่ เคาน์เตอร์แผนกต้อนรับ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับเช็คทุกกรณี