Seminar

อาคารอเนกประสงค์

อาคารอเนกประสงค์ขนาดพื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร สามารถรองรับได้ถึง 150 ที่ รองรับการจัดรูปแบบโต๊ะได้หลากหลาย

อปุกรณ์เครื่องใช้ภายในห้อง
  • โปรเจคเตอร์-จอรับภาพโปรเจคเตอร์
  • ระบบเครื่องเสียง ลำโพง ไมโครโฟนสาย ไมโครโฟนลอย
  • คอมพิวเตอร์
  • ไวท์บอร์ด
  • โต๊ะ-เก้าอี้ จัดตามรูปแบบที่กำหนด
  • เสื่อ เบาะรองนั่งพื้น
  • โทรทัศน์
  • สัญญาณอินเทรอ์เน็ทไร้สาย (Wi-Fi)

รูปแบบการจัดห้องสัมมนา

เครดิตภาพประกอบการจัดห้องประชุมจาก : www.fin.ucar.edu

อัตราค่าบำรุง อาคารและสถานที่
ลำดับ รายการ ราคา/ชั่วโมง
1 ค่าอาคารอเนกประสงค์รวมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3500/8 ชั่วโมง
2 ค่าอาคารอเนกประสงค์ไม่รวมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 2500/8 ชั่วโมง
3 ค่าอาคารอนเกประสงค์ที่เกินกว่า 8 ชั่วโมง 1000/1 ชั่วโมง
4 ค่าบำรุงสถานที่ศูนย์พัฒนาฝึกอบรม ไม่รวมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 1000/8 ชั่วโมง

Image Gallery