ไม่เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2565

   ข้อมูลหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 8001MS00
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD RESOURCES AND ECOSYSTEM SUSTAINABILITY (Special Program)
วิชาเอก
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย วิทยาเขตกาญจนบุรี
KANCHANABURI CAMPUS
เว็บไซต์ http://www.ka.mahidol.ac.th/th/