ข้อมูลหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 8001MG00
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD RESOURCES AND ECOSYSTEM SUSTAINABILITY
วิชาเอก
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย วิทยาเขตกาญจนบุรี
KANCHANABURI CAMPUS
เว็บไซต์ http://www.ka.mahidol.ac.th/th/
   จำนวนที่คาดว่าจะรับ
18   คน
   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก๒
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
   เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร
ประเภทคะแนนทดสอบ เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา เกณฑ์สำเร็จการศึกษา
คะแนนรวม การพูด การเขียน คะแนนรวม การพูด การเขียน
 IELTS  3  –  –  5  5  5
 TOEFL-iBT  32  –  –  64  15  17
 MU ELT  84  –  –  84  10  10
 MU GRAD PLUS
(MU GRAD TEST + SPEAKING)
 40  –  –  70  10  10
 MU GRAD TEST  40  –  –  –  –  –
เงื่อนไขการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา – สามารถสมัครได้
รายละเอียด  ขั้นตอนการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ
   วิธีการคัดเลือก
– พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
– สอบสัมภาษณ์
   กำหนดการสอบคัดเลือก
โปรดพิจารณาช่วงเวลาในการชำระเงินค่าสมัครของท่าน ให้สอดคล้องกับรอบการสมัคร ที่ท่านประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
รายละเอียดกิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย
เปิดรับสมัครตลอดปี พ. 1 ธ.ค. 64 – ส. 25 มิ.ย. 65 อา. 26 มิ.ย. – จ. 31 ต.ค. 65
รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบภาคปลาย
ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครแล้ว) จ. 28 ก.พ. 65 ส. 30 เม.ย. 65 ส. 25 มิ.ย. 65 จ. 31 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ อ. 8 มี.ค. 65 อา. 8 พ.ค. 65 อ. 5 ก.ค. 65 อ. 8 พ.ย. 65
สอบสัมภาษณ์ อา. 13 มี.ค. 65 พ. 11 พ.ค. 65 พฤ. 7 ก.ค. 65 อา. 13 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พฤ. 24 มี.ค. 65 อ. 24 พ.ค. 65 อ. 19 ก.ค. 65 พฤ. 24 พ.ย. 65
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ฯ พฤ. 24 มี.ค. – พฤ. 31 มี.ค. 65 อ. 24 พ.ค. – อ. 31 พ.ค. 65 อ. 19 ก.ค. – พฤ. 21 ก.ค. 65 พฤ. 24 พ.ย. – พ. 30 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา พฤ. 7 เม.ย. 65 อ. 7 มิ.ย. 65 จ. 25 ก.ค. 65 พ. 7 ธ.ค. 65
วันสุดท้ายของการรับหลักฐานสำเร็จการศึกษาฉบับจริง พฤ. 24 มี.ค. 65 อ. 24 พ.ค. 65 อ. 19 ก.ค. 65 พฤ. 24 พ.ย. 65
   หลักฐานการสมัคร  
– รูปถ่าย
– สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
– สำเนา Transcript / Grade Report ฉบับภาษาอังกฤษ
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– หลักฐานแสดงการดำเนินการขอเอกสาร หรือหลักฐานแสดงการดำเนินการจัดส่ง บันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
และกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพิ่มเติมเอกสารหนังสือรับรองการเทียบคุณวุฒิการศึกษาฯ
– หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน   (ถ้ามี)
– Statement of Purpose
   วิธีการรับสมัคร
สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
๑) นักวิจัยทางด้านนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒) ผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นความมั่นคงทางอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ และนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
   รายละเอียดอื่นๆ
   ทุนการศึกษาของหลักสูตร
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ: ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
หมายเหตุ: การประมาณการเป็นการคำนวณโดยอ้างอิงตามโครงสร้างหลักสูตรฯ และประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจริง อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายกรณี ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยยึดเงื่อนไขการจัดเก็บตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมฯ เป็นสำคัญ
Fees First Year Second Year
Semester-1 Semester-2 Semester-1 Semester-2
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
[010] EDUCATION SERVICES FEE 5,700 4,300 5,700 4,300
[020] STUDENT ACTIVITIES FEE 250 250 250 250
[041] GRADUATE TUITION FEE 18,000 19,800 5,400
[122] THESIS REGISTRATION FEE 18,000
[240] GRADUATE STUDIES FEE 750 750 750 750
[300] INTERNET FEE 500 500 500 500
[322] RESEARCH SUPPLIES FEE/THEMATIC PAPER SUPPLIES FEE 150,000
รวม 68,400 71,000 366,600 11,600
แผน ข (ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์)
[010] EDUCATION SERVICES FEE 5,700 4,300 5,700 4,300
[020] STUDENT ACTIVITIES FEE 250 250 250 250
[041] GRADUATE TUITION FEE 18,000 19,800 16,200
[121] THEMATIC PAPER REGISTRATION FEE 9,000
[122] THESIS REGISTRATION FEE 1,500
[240] GRADUATE STUDIES FEE 750 750 750 750
[300] INTERNET FEE 500 500 500 500
[321] RESEARCH FEE/THEMATIC PAPER FEE 150,000
รวม 68,400 71,000 381,000 14,600
   ข้อมูลติดต่อ
ประธานหลักสูตร (Program Director)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ จินตโกวิท
watcharra.chi@mahidol.ac.th
Mahidol University Kanchanaburi Campus 199 M.9 Lumsum Subdistrict, Saiyok District, Kanchababuri Province 71150
Tel: 0982644054
เลขานุการหลักสูตร (Program Secretary)
อาจารย์ ดร. ชลธิรา แสงศิริ
chontira_sangsiri@yahoo.com
Mahidol University Kanchanaburi Campus 199 M.9 Lumsum Subdistrict, Saiyok District, Kanchababuri Province 71150
Tel: 0895330454
ผู้ประสานงานหลักสูตร (Program Coordinator)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ จินตโกวิท
watcharra.chi@mahidol.ac.th
Mahidol University Kanchanaburi Campus 199 M.9 Lumsum Subdistrict, Saiyok District, Kanchababuri Province 71150
Tel: 0982644054