นำเสนอผลงานวิจัยของน.ศ.ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 2564 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว covid-19 มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวรอบรั้ว วิทยาเขตฯ

ลำดับ เรื่อง ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ ปิดรับสมัคร
1 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ) 1 งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 7 ตุลาคม 2564 -
2 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ (ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารยื 1 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ 27 กันยายน 2564 15 พฤศจิกายน 2564
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 22 กันยายน 2564 -
4 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 9 กันยายน 2564 21 กันยายน 2564
5 ขยายระยะเวลาสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ (ประจำสาขาวิชาบัญชี) จำนวน 2 อัตรา อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารยื 2 สาขาวิชาบัญชี 7 กันยายน 2564 15 ตุลาคม 2564
6 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ (ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร ด้านโรคพืช) อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารยื 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 18 สิงหาคม 2564 -
7 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์(ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารยื 1 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ 16 สิงหาคม 2564 10 กันยายน 2564
8 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์(ประจำสาขาธรณีศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา อาจารย์ 1 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ 13 สิงหาคม 2564 -
9 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หรือผู้ช่วยอาจารย์ (สาขาบัญชี) จำนวน 2 อัตรา อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ 2 สาขาวิชาบัญชี 30 กรกฎาคม 2564 31 สิงหาคม 2564
10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุจและแต่งตั้งเป็นพนักงามหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจาย์หรือผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางด้านโรคพืช)จำนวน 1 อัตรา อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 1 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 2 สิงหาคม 2564 -
ลำดับ รายการ รายละเอียด
1 ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสี่อมสภาพ รายการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 คัน pdf
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี e-bidding pdf
3 ประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน เป็นเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) pdf
4 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์เสริมเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ ชุดถ่ายภาพ และโปรแกรมวิเคราะห์ประมวลผล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding pdf