ประกาศประกวดราคา รายการจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการ และจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 1 งาน (ครั้งที่2)