ปฏิทินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS66 มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลการรับสมัคร รอบ 1/1 และ 1/2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 60 download
1/2 50 Download

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 20 download
1/2 5  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 15 download
1/2 15 Download

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 15 download
1/2 5  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 30 download
1/2 20 Download

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 21,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 20 download
1/2 15  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 25,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 50 download
1/2 35