ปฏิทินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS65 มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลการรับสมัคร รอบ 1/1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 60 download
1/2 B

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 20 download
1/2 B

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 15 download
1/2 B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 15 download
1/2 B

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 30 download
1/2 B

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 21,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 20 download
1/2 B

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 25,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 50 download
1/2 B

หมายเหตุ : “B” = จะเปิดรับ หากได้จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบ 1/1 รวมกันแล้ว ไม่เป็นไปตามแผนการรับสมัคร ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566