ข้อมูลการรับสมัคร รอบ 1/1, 1/2, 2(Quota)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 60 download
1/2 30 download
2 40 download

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 17,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 10 download
2 20 download

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 15 download
1/2 15 download
2 20 download

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 17,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 20 download
2 20 download

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 30 download
1/2 15 download
1/2 20 download

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 21,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 20 download
1/2 15 download
1/2 15 download

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 25,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 40 download
1/2 30 download
2 30 download