ข้อมูลการรับสมัคร รอบ 1/1 และ 1/2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 60 download
1/2 A (จะเปิดรับเพิ่มเติม กรณีรับรอบ 1/1 ได้ไม่ครบ)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 17,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 10 download
1/2 A (จะเปิดรับเพิ่มเติม กรณีรับรอบ 1/1 ได้ไม่ครบ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 15 download
1/2 A (จะเปิดรับเพิ่มเติม กรณีรับรอบ 1/1 ได้ไม่ครบ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 17,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 20 download
1/2 A (จะเปิดรับเพิ่มเติม กรณีรับรอบ 1/1 ได้ไม่ครบ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 18,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 30 download
1/2 A (จะเปิดรับเพิ่มเติม กรณีรับรอบ 1/1 ได้ไม่ครบ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 21,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 20 download
1/2 A (จะเปิดรับเพิ่มเติม กรณีรับรอบ 1/1 ได้ไม่ครบ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ | ต่อภาคการศึกษา 25,000 บาท

รอบ จำนวนรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1/1 40 download
1/2 A (จะเปิดรับเพิ่มเติม กรณีรับรอบ 1/1 ได้ไม่ครบ)