คณะกรรมการประจำวิทยาเขตกาญจนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์

(รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี)

ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์

(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี)

รองประธาน

นายกฤษณ์ ขาวบาง

(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี)

รองประธาน

(ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี)

(อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาฯ)

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์

(หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ)

กรรมการ

อาจารย์ ดร.เนติยา การะเกตุ

(ผู้แทนอาจารย์ประจำวิทยาเขตกาญจนบุรี)

กรรมการ

อาจารย์ ไพพรรณ แพเจริญ

(ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาฯ)

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข

(ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาฯ)

กรรมการ

นายธราธร เอกจิตต์

(ผู้แทนหัวหน้างานฯ)

กรรมการ

นางสาวธัญพร เปี่ยมสุข

(หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล)

กรรมการเลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569