พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ (Geoscience Museum) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาของประเทศไทย

อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสาขาธรณีศาสตร์ร่วมกับงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างหิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์ ของประเทศไทยและต่างประเทศ นำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการให้ความรู้

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านธรณีวิทยา

Geoscience Museum Virtual Tour
null

Geoscience Museum Virtual Tour

null

Geoscience Museum Virtual Tour

null

Geoscience Museum Virtual Tour

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์

อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้กลางแจ้งทางธรณีวิทยาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากของจริง

และแบบจำลองที่เป็นตัวแทนของหิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์จากทั่วประเทศไทยซึ่งถูกจัดแสดงตลอดเส้นทางในอุทยานธรณีฯ

โดยแบ่งระยะตามช่วงอายุทางธรณีกาลตั้งแต่มหายุคพรีแคมเบรียน (มากกว่า 542 ล้านปี) ถึงยุคปัจจุบัน

https://geopark.mahidol.ac.th/
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภูมิภาคตะวันตก

สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ในภาคตะวันตกของประเทศไทย

มีการจัดแสดงตัวอย่างพืช ได้แก่ ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างผล และเม็ด โดยมีการจัดหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธานพืช

เพื่อประกอบการเรียนการสอนและงานวิจัย ทางอนุกรมธานพืชและพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

โดยตัวอย่างพืชทั้งหมดรวบรวมมาจากภาคตะวันตกของประเทศไทย

https://herbarium-ka.mahidol.ac.th/