ติดตามข้อมูลข่าวสาร

วิทยาเขตฯเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Science


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/th/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/modules/ultimate_parallax.php on line 372
null

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ธรณีศาสตร์)
Bachelor of Science
(Geoscience)

null

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science
(Food Technology)

null

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science
(Food Technology)

null

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์การเกษตร)
Bachelor of Science
(Agricultural Science)

null

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณิต
(การจัดการ)
Bachelor of Business Administration
(Management)

null

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy

null

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
Bachelor of Science
(Conservation Biology)

ข่าวรอบรั้ว วิทยาเขตฯ