ศิษย์เก่า  ดีเด่น  ปี 2563

นางสาวพิไลวรรณ จันทร์แก้ว

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วิทยาศาสตร์การเกษตร)
ปีที่เข้าศึกษา 2551 ปีที่สำเร็จการศึกษา 2554

ปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มใบไม้ ตำแหน่ง นักกิจกรรมเพื่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • รางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 8 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก ประเภทรางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว | เครือข่ายงานปกป้องปลาฤดูมีไข่
 • ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มใบไม้

นางสาวนัฏพร ขนุนก้อน

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เทคโนโลยีการอาหาร)
ปีที่เข้าศึกษา 2546 ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550

ปัจจุบัน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการงานวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • รางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 8 เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก ประเภทรางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว | เครือข่ายงานปกป้องปลาฤดูมีไข่
 • ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มใบไม้

นายธีรภัทร์ อยู่รุ่งเรืองศักดิ์

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการบัณฑิต(สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)
ปีที่เข้าศึกษา 2544 ปีที่สำเร็จการศึกษา 2548

ปัจจุบัน

เจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัว

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างยาวนาน
 • มีความเสียสละและแสดงจุดยืนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่วิทยาเขตกาญจนบุรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังผ่านช่องทางต่าง ๆ
 • เป็นหนึ่งในทีมแอดมินที่เข้มแข็งของ เพจ Mahidol Kanchanaburi Alumni Club
 • สนับสนุนมงกุฎและสายสะพายให้กับนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในงาน Plus camp #11
 • เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สนับสนุนการแต่งหน้าทำผม ให้กับคฑากร ของม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในงานเฟรชชี่ 2562 ที่ศาลายา
 • สนับสนุนรุ่นน้องในการประกวดและพัฒนาตนเอง ในกิจกรรมนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาเขตกาญจนบุรี
 • เป็นวิทยากรพิเศษ ในโครงการศึกษาปฏิบัติธรรม รายวิชาจริยธรรมธุรกิจ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขั้นปีที่ 3 ในปี 2557-2558
 • เข้าร่วมพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในค่าย plus camp ครั้งที่ 11 ในสาขาบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และแนวทางการประกอบอาชีพเมื่อจบไป

ศิษย์เก่า  ดีเด่น  ปี 2562

นายศราวุธ สิริขจรเดชสกุล

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการบัณฑิต(สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)

ปัจจุบัน

Investment Promotion Manager บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • กรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557 – 2559
 • นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552- 2553
 • นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี ปี 2551- 2552
 • ผู้ก่อตั้งค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี (Plus Camp) ปี 2552
 • โล่เชิดชูเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้พร้อมด้วยคุณงามความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม สนับสนุนกิจกรรม และสรรค์สร้างความเจริญแก่มหาวิทยาลัยมหิดล และท้องถิ่น ตลอดจนสังคมไทย ปี 2557
 • โล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าตัวอย่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2556

นายโชคนิธิ คงชุ่ม

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี หลักสูตรการวิทยาศาสตรบัณฑิต

(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

ปัจจุบัน

หัวหน้าองค์กรกลุ่มใบไม้

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • รางวัล คนค้นฅน อวอร์ด สาขาคนไทยหัวใจสีเขียว ปี 2560 (ในนามเครือข่ายงานปกป้องปลาในฤดูมีไข่)กาญจนบุรี ปี 2556

อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี หลักสูตรการวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วิทยาศาสตร์การเกษตร)

ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ บุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ Outstanding Award Science and Technology 2561 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

FOOT PRINT ตามรอยศิษย์เก่า

SOCIAL MEDIA