การให้บริการคำปรึกษา เผยแพร่เทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เช่น การบริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเน้นความต้องการของชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างแท้จริง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่งเสริมการกระจายความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สู่ชุมชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการให้บริการคำปรึกษาและองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เกิดขึ้นจริงจากการปฎิบัติ