หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ

อีเมล์: amnat.jar@mahidol.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน จุฑามาศ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

อีเมล์: prapapan.saw@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข
หัวหน้าสาขาวิชาธรณีศาสตร์

อีเมล์: songkhun.boo@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ กาบคำ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

อีเมล์: chutikarn.kap@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจายร์ ดร.อัศวเทพ คูณทวีพาณิชย์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

อีเมล์: asawathep.cun@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อีเมล์: pornpawee.wor@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

อีเมล์: jutamas.kae@mahidol.ac.th

อาจารย์ ไพพรรณ แพเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

อีเมล์: paiphan.pae@mahidol.ac.th

อาจารย์ อดิศักดิ์ เหล่าศิริรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี

อีเมล์: adisak.lao@mahidol.ac.th