หัวหน้าสาขาวิชา

อ.ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน จุฑามาศ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

อีเมล์: prapapan.saw@mahidol.ac.th

อ.ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข
หัวหน้าสาขาวิชาธรณีศาสตร์

อีเมล์: songkhun.boo@mahidol.ac.th

อ.ดร. ชุติกาญจน์ กาบคำ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

อีเมล์: chutikarn.kap@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.อัศวเทพ คูณทวีพาณิชย์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

อีเมล์: asawathep.cun@mahidol.ac.th

อ.ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อีเมล์: pawintana.cha@mahidol.ac.th

อ.ดร.จุฑามาส แก้วสุข
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

อีเมล์: jutamas.kae@mahidol.ac.th

อ.ไพพรรณ แพเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

อีเมล์: paiphan.pae@mahidol.ac.th

อ.อดิศักดิ์ เหล่าศิริรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี

อีเมล์: adisak.lao@mahidol.ac.th