วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์เป็นหลักสูตรปริญญาตรีหนึ่งเดียวในประเทศไทย และถุกจัดเป็นหลักสูตรวิทยาศาตร์ประยุกต์ที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านชีววิทยาและความรู้ที่เชื่อมโยงด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราให้คำมั่นที่จะสร้างบัณฑิตคุณภาพที่มีความรู้กว้าง มีทักษะ ตระหนักรู้และใส่ใจ ในสายงานด้านชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ บัณฑิตของเราสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้เพื่อที่จะทำให้เกิดการคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพได้

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์การเกษตร)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มีการบูรณาการเรียนการสอนระหว่างวิทยาศาสตร์กับการเกษตร นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านการเกษตรแบบครบวงจร ได้แก่ ในเรื่องของพืช อาทิ การผลิต ปรับปรุงพันธ์ แปรรูป และเปิดกว้างให้เรียนรู้ถึง ด้านพลังงาน โลกของสัตว์และแมลงทางการเกษตร รวมทั้งด้านการจัดการธุรกิจทางการเกษตร โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทันต่อความต้องการของภูมิภาคและสังคมปัจจุบัน นอกจากนั้นยังได้สนุกกับกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมโยงสู่การประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรที่นักศึกษาต้องการ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(สิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่สร้างบัณฑิตให้เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ ควบคุม และดูแลระบบบำบัดมลพิษต่างๆ ทั้งขยะ น้ำเสีย และควันพิษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่สามารถประยุกต์เอาองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติไปใช้ในการวางแผนเตรียมการป้องกันและจัดการภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างเป็นระบบอีกด้วย

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ธรณีศาสตร์)

ธรณีศาสตร์มุ่งเน้นการศึกษาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและดาวเคราะห์ เพื่อเข้าใจการกำเนิด การเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์ในอนาคต โดยบูรณาการหลากหลายวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการอาหาร)

หลักสูตรของเราเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค หลักสูตรนี้ยังเน้นให้ความรู้ด้านระบบการจัดการคุณภาพ และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอีกด้วย

บริหารธุรกิจบัณฑิต

เป็นหลักสูตรที่เพิ่มความเชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาชีพการจัดการการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการจัดการสมัยใหม่

บัญชีบัญฑิต

มุ่งสร้างบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาให้มีความสามารถโดดเด่นในการนำความรู้และทักษะเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางการบัญชีและการบริหารโดยการเชื่อมโยงความรู้ในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรให้เป็นภาพรวม รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบัญชีมาปรับใช้เพื่อใช้ในการจัดการ การบริหารงาน การตัดสินใจ การบริหารภาษี การวางแผน ตลอดจนการจัดโครงสร้างองค์กร หลักสูตรยังมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้บัณฑิตมีความยืดหยุ่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงสร้างนักบัญชีที่มีจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน