คณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์

ประธานสภาอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค

รองประธานสภาอาจารย์

อาจารย์ ดร.พัชชาวี นวลขาว

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ ดร.เรณู เย็นเกษ

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ ดร.ประไพพิศ สุวิทย์ชยานนท์

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ ดร.ยลมาศ จีระสันติกุล

กรรมการสภาอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ศรีทอง

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ ดร.สุภัทร์ชัย รุจาคม

กรรมการสภาอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ เพ็ญศิริ ประชากิตติกุล

กรรมการเลขาธิการสภาอาจารย์

หัวหน้างานสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชาหรือผู้แทน (นางสาวนันทภัค สระบัว)

เลขานุการสภาอาจารย์

วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567