คณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา

ประธานสภาอาจารย์

2. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์

รองประธานสภาอาจารย์

9. อาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์

กรรมการ

3. อาจารย์เพ็ญศิริ ประชากิตติกุล

กรรมการ

5. อาจารย์ ดร.พัชชาวี นวลขาว

กรรมการ

6. อาจารย์ ดร.ภัทรนฤน เบญญาเธียร

กรรมการ

7. อาจารย์ยลมาศ จีระสันติกุล

กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิรา แสงศิริ

กรรมการ

10. อาจารย์ ดร.วีระชน สว่างเพราะ

กรรมการสภาอาจารย์

10. อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค

กรรมการและเลขาธิการสภาอาจารย์

11. หัวหน้างานสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชาหรือผู้แทน

เลขานุการสภาอาจารย์