วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

ระดับ ปริญญาตรี
คณะ วิทยาเขตกาญจนบุุรี
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2562 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป)
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2556 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 57-61)
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร Mu Degree Profile
ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันและบรรเทาวิกฤติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอันเนื่องมาจากมนุษย์และธรรมชาติ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)
  1. มีความรู้เพียงพอสำหรับประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพ
  2. มีทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการป้องกัน เตือนภัย และบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต
  3. มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)
  1. ประยุกต์องค์ความรู้ทางวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการแก้ปัญหาเชิงระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. นำทักษะเชิงปฏิบัติทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติไปใช้ในสถานการณ์จริง บนพื้นฐานทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวางแผนเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
  4. นำเสนอและอภิปรายความรู้ทางวิศวกรรมกับบุคคลในสายวิชาชีพได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาและสื่อที่เหมาะสม
  5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทและหน้าที่ของวิศวกรสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน โดยคำนึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  6. พัฒนาเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
แนวทางการประกอบอาชีพ

1. วิศวกรงานระบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้ำเสีย งานระบบการผลิตน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานระบบควบคุมมลพิษอากาศ และงานระบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เป็นต้น
2. นักวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

โครงสร้างหลักสูตร

 โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง 2562

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 145 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
1.วิชาแกน 21 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 82 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง 2556

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 145 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด
1.กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
1.วิชาแกน 21 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 82 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต
มมศท 103 ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
สมสค 140 จิตวิทยาทั่วไป 2 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
สวศท 106 ชีวิตและสุขภาพกับการฝึกโยคะ 3 หน่วยกิต
*กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษให้เรียน 6 หน่วยกิต ตามระดับผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่หลักสูตรกำหนด 14 หน่วยกิต
ก. กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
วทธศ 100 ธรณีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสภ 170 อุตุนิยมวิทยาทั่วไป 3 หน่วยกิต
กญสภ 270 ภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสห 208 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษระดับ 1 3 หน่วยกิต
ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษระดับ 2 3 หน่วยกิต
ศศภอ 105 ภาษาอังกฤษระดับ 3 3 หน่วยกิต
ศศภอ 106 ภาษาอังกฤษระดับ 4 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
ก.กลุ่มวิชาแกน(พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์) 21 หน่วยกิต
วทฟส 151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 หน่วยกิต
วทฟส 152 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทฟส 110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 หน่วยกิต
วทฟส 120 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 หน่วยกิต
วทคม 113 เคมีทั่วไป 3 หน่วยกิต
วทคม 118 ปฏิบัติการเคมี 1 หน่วยกิต
วทคณ 115 แคลคูลัส 3 หน่วยกิต
วทคณ 165 สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ 3 หน่วยกิต
กญสภ 200 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต
ข.กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 73 หน่วยกิต
รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
กญสภ 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
กญสภ 202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต
กญสภ 203 วัสดุวิศวกรรม 3 หน่วยกิต
กญสภ 204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
กญสภ 205 เคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสภ 206 ปฏิบัติการน้ำและน้ำเสีย 1 หน่วยกิต
กญสภ 207 ชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสภ 208 กำลังวัสดุ 3 หน่วยกิต
กญสภ 209 การสำรวจสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 3 หน่วยกิต
กญสภ 210 ชลศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญสภ 211 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1 หน่วยกิต
กญสภ 312 หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสภ 313 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ 3 หน่วยกิต
กญสภ 314 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 หน่วยกิต
กญสภ 320 สุขาภิบาลอาคาร 3 หน่วยกิต
กญสภ 321 วิศวกรรมประปาและการออกแบบ 3 หน่วยกิต
กญสภ 330 วิศวกรรมขยะมูลฝอย 3 หน่วยกิต
กญสภ 331 การจัดการของเสียอันตราย 3 หน่วยกิต
กญสภ 340 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 3 หน่วยกิต
กญสภ 371 การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติและสภาพภูมิอากาศ 3 หน่วยกิต
กญสภ 372 อุทกวิทยา 3 หน่วยกิต
กญสภ 373 การควบคุมภาวะน้ำท่วมและภาวะแห้งแล้ง 3 หน่วยกิต
กญสภ 374 การจัดการทรัพยากรน้ำ 3 หน่วยกิต
กญสภ 375 ภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 3 หน่วยกิต
กญสภ 422 วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ 3 หน่วยกิต
กญสภ 450 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสภ 451 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสภ 476 การจัดการธรณีพิบัติภัย 3 หน่วยกิต
กญสภ 477 สารสนเทศเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติ 1 หน่วยกิต
กญสภ 490 โครงร่างงานวิศวกรรม 1 หน่วยกิต
กญสภ 491 โครงงานวิศวกรรม 2 หน่วยกิต
รายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กญสภ 332 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย 3 หน่วยกิต
กญสภ 333 การจัดการมลพิษในดิน 3 หน่วยกิต
กญสภ 392 การฝึกงาน**** 0 หน่วยกิต
กญสภ 441 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน 3 หน่วยกิต
กญสภ 452 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญสภ 460 พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 3 หน่วยกิต
กญสภ 461 เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและชีวมวล 3 หน่วยกิต
กญสภ 493 หัวข้อพิเศษ 1 หน่วยกิต
รายวิชาเฉพาะทางการจัดการภัยพิบัติ
กญสภ 392 การฝึกงาน**** 0 หน่วยกิต
กญสภ 478 การจัดการไฟป่าและการควบคุม 3 หน่วยกิต
กญสภ 479 การสำรวจระยะไกลสำหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติ 3 หน่วยกิต
กญสภ 480 แบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 3 หน่วยกิต
กญสภ 481 การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะวิกฤต 3 หน่วยกิต
กญสภ 493 หัวข้อพิเศษ 3 หน่วยกิต
กลุ่มโครงงานวิศวกรรม
กญสภ 494 เตรียมสหกิจศึกษา**** 0 หน่วยกิต
กญสภ 495 สหกิจศึกษา**** 6 หน่วยกิต
กลุ่มสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
กิจกรรมหลักสูตร
 1. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 2. ประกาศรางวัลผลการเข้าอบรม LAB SAFETY ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564
 3. สัมมนาออนไลน์ (Webinar) ภายใต้หัวข้อ “Roles of Academia for Plastic Pollution Solutions”
 4. การประชุมหารือความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA) และ University of York ประเทศอังกฤษ
 5. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU กับ Changwon National University สาธารณรัฐเกาหลี ผ่านระบบออนไลน์
 6. การประชุมหารือความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA) และ Changwon National University (CWNU) สาธารณรัฐเกาหลี
 7. อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
 8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป
 9. กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท BKK TECH จำกัด และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 10. วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2
 11. มหาวิยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หารือด้านวิจัย “โครงการ ยกระดับคุณภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลเชิงอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกอย่างยั่งยืน”
 12. กิจกรรมแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
 13. กิจกรรมแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียน (สายวิทย์-คณิต และศิลป์ภาษา) โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
 14. กิจกรรมแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี”
 15. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ จัดประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจรับรองปริญญา จากสภาวิศวกร เพื่อรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 16. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี “แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี”
 17. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Prize “โครงการ The Green Ripple”
 18. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี “แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จ.กาญจนบุรี”
 19. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี สัมภาษณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 20. ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับส่วนราชการ
 21. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ
 22. ร่วมหารือแนวทางการทำความร่วมมือ (MoU) กับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature)

23. “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2561

24. หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

25. ห้องปฎิบัติการ Environmental Engineering และห้องปฏิบัติการ Zoology ได้รับรางวัลห้องปฎิบัติการวิจัยต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL

26. ครบรอบ 20 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี และกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

27. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ฝึกให้นักศึกษาปฎิบัติจริง การจัดการไฟป่าและการควบคุม

27. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

29. นักศึกษาวิศวะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ “EGAT Engineer Camp”

30. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ม.มหิดล จัดประชุมหารือและสร้างความร่วมมือ เพื่อร่างข้อเสนอโครงการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอไทรโยค และจังหวัดกาญจนบุรี

31. โครงการซ้อมแผน การป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับบุคลากรและนักศึกษา

32. ประชุมความร่วมมือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

33. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สร้างความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษา กับ บริษัทประจวบอุตสาหกรรม จำกัด

34. ขอแสดงความยินดี กับ ดร .วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ ซึ่งได้รับรางวัล The Best Poster Presentation (Young Researchers)

35. บริษัท บี เค เค เทค จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาม.มหิดล กาญจนบุรี

36. โครงการ เสริมทักษะด้านความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

37. อบรมให้ความรู้ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

38. สภามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตกาญจนบุรี

39. หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ร่วมศึกษาแนวทางการจัดการขยะ กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

40. โครงการ อบจ.สัญจร คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 7

41. The3rdJoint Conferenceon Renewable Energy and Nanotechnology (JCREN2014)

42. สัมมนาโครงการเครือข่ายอาจารย์แนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน 4 จังหวัดภาคตะวันตก

43. มหิดลกาญจน์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานเปิดบ้าน ทมร.

44. ม.มหิดล กาญจน์ เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2557