ชื่อ-นามสกุล / หน่วยงาน ตำแหน่ง
1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รองประธานกรรมการ
3. ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
4. ดร.โชค บูลกุล กรรมการ
5. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการ
6. คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
7. คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
8. ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
9. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
10. ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
11. พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
12. ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
13. นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
14. คุณณัฐรินทร์ พงษ์วิทยภานุ กรรมการ
15. คุณนิพัฒน์ เจริญกิจการ กรรมการ
16. คุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ กรรมการ
17. คุณสมภพ ธีระสานต์ กรรมการ
18. คุณสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ กรรมการ
19. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ
20. หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายเลขานุการ
21. หัวหน้างานแผนและพัฒนาตุณภาพ ฝ่ายเลขานุการ
22. นางสาวศิริลักษณ์ ใจกำแหง ฝ่ายเลขานุการ
23. นางสาวไพลิน ชูเลิศ ฝ่ายเลขานุการ