บัญชีบัณฑิต

ระดับ ปริญญาตรี
คณะ วิทยาเขตกาญจนบุุรี
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป)
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 57-62)
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร Mu Degree Profile
ชื่อปริญญา

บัญชีบัณฑิต

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism โดย มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-Based Education) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีซึ่งกำกับโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้านบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ซึ่งสามารถที่จะบูรณาการความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชี
ทั้งนี้สาขาการบัญชีเป็นสาขาวิชาชีพด้านสังคมศาสตร์ที่มีลักษณะสําคัญ คือ เป็นศาสตร์ซึ่งผลิตและประมวลผลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ การพัฒนาการศึกษาด้านบัญชีจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ในการรายงานและการใช้สารสนเทศทางการบัญชีในรูปแบบต่างๆ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุน และหน่วยเศรษฐกิจอื่นๆ ปัจจุบันโลกธุรกิจมีการพัฒนาไปอย่างมาก ทำให้เกิดความซับซ้อนของรายการค้าและการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการรายงานการเงินสำหรับภาคธุรกิจ วิชาชีพบัญชีจึงมีบทบาทสำคัญในการชี้นำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการรายงานข้อมูลการเงินให้แก่ผู้ลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนผู้ที่สนใจอื่นๆ เพื่อให้มีการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)
  1. มีความรู้เทคนิคและทักษะด้านบัญชีสอดคล้องกับข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี รวมถึงความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี
  2. สามารถสื่อสาร ประสานงาน ทำงานเป็นทีม โดยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผนวกกับความรู้ทักษะในวิชาชีพบัญชีไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับสภาพธุรกิจ กฎหมาย และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดให้สอดคล้องและทำงานในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
  3. เป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพบัญชี ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชี และมีความความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ
 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)
  1. จัดทำรายงานทางการเงิน โดยใช้หลักระบบบัญชีได้ตามมาตรฐานการบัญชีในระดับชาติและระดับสากล
  2. จัดทำรายงานบัญชีบริหาร โดยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอสารสนเทศของกิจการได้ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหารองค์กร
  3. ตรวจสอบงบการเงินได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  4. วิเคราะห์และคำนวนภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางระบบบัญชี เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ตามต้องการ
  6. สื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
  7. ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเคารพและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําได้อย่างเหมาะสม
  8. แสดงออกซึ่งคุณธรรมและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพบัญชี ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชี และมีความความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามกรอบเวลาที่กำหนด
  9. แสวงหาความรู้และปรับปรุงตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพของตนเองในบริบทของนักบัญชีในศตวรรษที่ 21
แนวทางการประกอบอาชีพ
 1. นักบัญชี
 2. ผู้สอบบัญชี
 3. นักบัญชีบริหาร
 4. ผู้วางระบบบัญชี
 5. นักบัญชีภาษีอากร
 6. นักการศึกษาและเทคโนโลยีบัญชี
 7. ผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 8. ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน บัญชี และภาษีอากร
 9. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างหลักสูตร

 โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง 2563

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 132 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 12 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด 19 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
1. วิชาแกน 47 หน่วยกิต
2. วิชาเอก 33 หน่วยกิต
3.วิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง 2556

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด 15 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
1. วิชาแกน 53 หน่วยกิต
2. วิชาเอก 33 หน่วยกิต
3.วิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 12 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
วิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
วิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษ ระดับ 1 3 หน่วยกิต
ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษ ระดับ 2 3 หน่วยกิต
ศศภอ 105 ภาษาอังกฤษ ระดับ 3 3 หน่วยกิต
ศศภอ 106 ภาษาอังกฤษ ระดับ 4 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด 19 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วทศท 141 วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ 3 หน่วยกิต
สวศท 105 บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
สมสค 108 ระบบกฎหมายไทย 2 หน่วยกิต
ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
กญสห 240 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารองค์กร 3 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
วกศท 101 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2 หน่วยกิต
วกศท 102 โยคะเพื่อสุขภาพ 2 หน่วยกิต
วกศท 112 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
1. วิชาแกน 47 หน่วยกิต
-วิชาบัญชี
กญบช 101 การบัญชีชั้นต้น 3 หน่วยกิต
-วิชาการกฎหมายและภาษีอากร
กญบช 211 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญบช 311 การภาษีอากร 3 หน่วยกิต
-วิชาเศรษฐศาสตร์
กญบช 221 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 หน่วยกิต
กญบช 222 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 หน่วยกิต
-วิชาสถิติและปริมาณ
วณคณ 117 คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญสห 271 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 3 หน่วยกิต
-วิชาบริการธุรกิจ ภาษาและระบบสารสนเทศ
กญบช 143 การบริหารจัดการธุรกิจ และทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต
กญบช 242 การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญบช 243 หลักการตลาด 3 หน่วยกิต
กญบช 244 จริยธรรมธุรกิจ และจริยธรรมวิชาชีพบัญชี 2 หน่วยกิต
กญบช 342 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต
กญสห 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 หน่วยกิต
กญสห 341 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3 หน่วยกิต
กญสห 342 จดหมายและการเขียน 3 หน่วยกิต
กญบช 441 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเอก 33 หน่วยกิต
กญบช 151 การบัญชีชั้นกลาง 1 3 หน่วยกิต
กญบช 256 การบัญชีชั้นกลาง 2 3 หน่วยกิต
กญบช 257 การบัญชีต้นทุน 3 หน่วยกิต
กญบช 258 การบัญชีชั้นสูง 1 3 หน่วยกิต
กญบช 352 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3 หน่วยกิต
กญบช 353 การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
กญบช 356 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 3 หน่วยกิต
กญบช 358 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3 หน่วยกิต
กญบช 359 การทำบัญชีต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร 3 หน่วยกิต
กญบช 457 การบัญชีชั้นสูง 2 3 หน่วยกิต
กญบช 458 สัมมนาประเด็นสำคัญด้านการบัญชี 3 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาการรายงานทางการเงินและการให้ความเชื่อมั่น
กญบช 461 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3 หน่วยกิต
กญบช 462 สัมมนาการสอบบัญชี 3 หน่วยกิต
กญบช 463 การสอบบัญชีชั้นสูง 3 หน่วยกิต
กญบช 464 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3 หน่วยกิต
กญบช 465 การบัญชีสือสวน 3 หน่วยกิต
กญบช 466 การบริหารความเสี่ยงในองค์กร 3 หน่วยกิต
3.2 กลุ่มวิชาบัญชีบริหารและการควบคุม
กญบช 471 สัมมาการบัญชีบริหาร 3 หน่วยกิต
กญบช 472 การวางแผนภาษีอากร 3 หน่วยกิต
กญบช 473 การบัญชีระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
กญบช 474 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญบช 475 การวางแผนและการกำกับดูแลหน้าที่ทางบัญชี 3 หน่วยกิต
กญบช 476 การบริหารต้นทุน 3 หน่วยกิต
กญบช 477 การบัญชีเพื่อธุรกิจบริการ 3 หน่วยกิต
กญบช 478 การวางแผนกำไรและการควบคุม 3 หน่วยกิต
กญบช 479 การบัญชีเพื่อพัฒนาการเกษตร 3 หน่วยกิต
3.3 กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
กญบช 481 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
กญบช 482 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
กญบช 483 การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร 3 หน่วยกิต
กญบช 484 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
กญบช 485 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
กญบช 486 การจัดการฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต