นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มีแนวคิดในการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยเป็นการยกระดับการเสริมสร้างความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ วิทยาเขตกาญจนบุรี จึงประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้ บุคลากร นักศึกษา และคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมทุกคน มีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี ดังต่อไปนี้

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้วยวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นว่ามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมี การจัดการสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหลักเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานอื่น ต่อไป

แบบฟอร์มบันทึกรับเรื่องร้องเรียน