วัตถุประสงค์ของจัดการสิ่งแวดล้อม

 1. เพื่อเป็นการระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำค้ญที่วิทยาเขตกาญจนบุรีได้สร้างขึ้น ตามหลักวงจรชีวิตของการให้บริการรวมถึงการนำลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มากำหนดวิธีการจัดการให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนด
 2. เพื่อเป็นการบริหารสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการละเมิดต่อกฎหมายต้องเป็นศูนย์
 3. ควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรวิทยาเขตกาญจนบุรี ดังนี้
  1. ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้ได้ไม่น้อยกว่า 7% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับปี 2562
  2. เพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก ด้วยพลังงานจาก Solar Energy ไม่น้อยกว่า 35% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด
  3. ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ให้ได้ไม่น้อยก่า 7% ของปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2562
  4. ลดการใช้น้ำ ให้ได้ไม่น้อยกว่า 7% ของปริมาณของการใช้น้ำเมื่อเทียบกับปี 2562
  5. ลดการใช้กระดาษ ให้ได้ไม่น้อยกว่า 7% ของปริมาณการใช้กระดาษเมื่อเทียบกับปี 2562
  6. เพิ่มการใช้ประโยชน์จากปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ ให้ได้ไม่น้อยกว่า 45% จากน้ำหนักปริมาณของเสียทั้งหมด
  7. ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยรวม ให้ได้ไม่น้อยกว่า 10% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับปี 2562
  8. เพิ่มการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ได้ไม่น้อยกว่า 80% เมื่อเทียบกับประเภทผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากร นักศึกษารวมถึงผู้ให้บริการจากภายนอกให้ตระหนักและมีสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. จัดให้มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน และมีการซ้อมทบทวนแผนรองรับภาาวะฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มีแนวคิดในการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยเป็นการยกระดับการเสริมสร้างความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ วิทยาเขตกาญจนบุรี จึงประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้ บุคลากร นักศึกษา และคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมทุกคน มีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี ดังต่อไปนี้

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้วยวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นว่ามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมี การจัดการสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหลักเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานอื่น ต่อไป

แบบฟอร์มบันทึกรับเรื่องร้องเรียน