วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะทั้งในเชิงลึก และเชิงบูรณาการ ที่สามารถประยุกต์ในการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นสากล และอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้แบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

  1. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการบนฐานของทรัพยากรแห่งภูมิภาคตะวันตก
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนและสังคม
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับภูมิภาคตะวันตก รองรับระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก
  4. สร้างความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาแห่งภาคตะวันตก

วัฒนธรรมองค์กร

M Mastery เป็นนายแห่งตน

A Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น

H Harmony กลมกลืนสรรพสิ่ง

I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

D Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ

O Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่

L Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

K Kindness เลิศล้ำเมตตา

A Adaptability ละอัตตาพร้อมปรับตัว