วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ

ข้อมูลหลักสูตร

รหัสหลักสูตร 8001MG00
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD RESOURCES AND ECOSYSTEM SUSTAINABILITY
วิชาเอก
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย วิทยาเขตกาญจนบุรี
KANCHANABURI CAMPUS
เว็บไซต์ http://www.ka.mahidol.ac.th/th/

จำนวนที่คาดว่าจะรับ

20   คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก๒
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข
(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

ประเภทคะแนนทดสอบ เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา เกณฑ์สำเร็จการศึกษา
คะแนนรวม การพูด การเขียน คะแนนรวม การพูด การเขียน
 IELTS  3  –  –  5  5  5
 TOEFL-iBT  32  –  –  64  15  17
 MU ELT  84  –  –  84  10  10
 MU GRAD PLUS
(MU GRAD TEST + SPEAKING)
 40  –  –  70  10  10
 MU GRAD TEST  40  –  –  –  –  –

วิธีการคัดเลือก

– พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
– สอบสัมภาษณ์

กำหนดการสอบคัดเลือก

โปรดพิจารณาช่วงเวลาในการชำระเงินค่าสมัครของท่าน ให้สอดคล้องกับรอบการสมัคร ที่ท่านประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
รายละเอียดกิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย
เปิดรับสมัครตลอดปี อา. 1 ธ.ค. 62 – อา. 5 ก.ค. 63 อ. 1 ก.ย. – พฤ. 5 พ.ย. 63
รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รอบภาคปลาย
ตัดรอบพิจารณาคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครแล้ว) อา. 5 ม.ค. 63 พฤ. 5 มี.ค. 63 อ. 5 พ.ค. 63 อา. 5 ก.ค. 63 พฤ. 5 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ อ. 14 ม.ค. 63 ส. 14 มี.ค. 63 พฤ. 14 พ.ค. 63 อ. 14 ก.ค. 63 ส. 14 พ.ย. 63
สอบสัมภาษณ์ ส. 18 ม.ค. 63 ส. 21 มี.ค. 63 ส. 16 พ.ค. 63 ส. 18 ก.ค. 63 ส. 21 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา ศ. 31 ม.ค. 63 อ. 31 มี.ค. 63 อา. 31 พ.ค. 63 ศ. 31 ก.ค. 63 จ. 30 พ.ย. 63
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส. 1 ก.พ. – ศ. 7 ก.พ. 63 พ. 1 เม.ย. – อ. 7 เม.ย. 63 จ. 1 มิ.ย. – อา. 7 มิ.ย. 63 ส. 1 ส.ค. – ศ. 7 ส.ค. 63 อ. 1 ธ.ค. – จ. 7 ธ.ค. 63

หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานการสมัคร  
– รูปถ่าย
– สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
– สำเนา Transcript / Grade Report ฉบับภาษาอังกฤษ
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– Statement of Purpose
– Recommendation Letters

วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑) นักวิจัยทางด้านนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒) ผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นความมั่นคงทางอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ และนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

รายละเอียดอื่นๆ

นักศึกษาสามารถใช้ Virtual Classroom Facility เพื่อการเรียนได้

ทุนการศึกษาของหลักสูตร

ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

– ไม่มีประกาศอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรนี้ –

ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร (Program Director)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ จินตโกวิท
watcharra.chi@mahidol.ac.th
Mahidol University Kanchanaburi Campus 199 M.9 Lumsum Subdistrict, Saiyok District, Kanchababuri Province 71150
Tel: 0982644054
เลขานุการหลักสูตร (Program Secretary)
อาจารย์ ดร. ชลธิรา แสงศิริ
chontira_sangsiri@yahoo.com
Mahidol University Kanchanaburi Campus 199 M.9 Lumsum Subdistrict, Saiyok District, Kanchababuri Province 71150
Tel: 0895330454
ผู้ประสานงานหลักสูตร (Program Coordinator)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ จินตโกวิท
watcharra.chi@mahidol.ac.th
Mahidol University Kanchanaburi Campus 199 M.9 Lumsum Subdistrict, Saiyok District, Kanchababuri Province 71150
Tel: 0982644054