ระบบสารสนเทศ/สวัสดิการ

ระบบลาออนไลน์

Flexible benefit

Flexible Time

ระบบจ้างต่อ และพ้นจากงาน

ระบบ e-Proflie

ระบบขออนุมัติตัวบุคคล (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ระบบขออนุมัติตัวบุคคล New

Mysite KA-Offiece

Mysite KA-Academic

ระบบขอใช้บริการงานวิเทศสัมพันธ์ฯ

Book Recommendation

Webex Meeting

Mahidol Education Staff

Power BI Repots

KA Dashboard

เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19

Graphics

***DB Lim X ใช้สำหรับใส่ชื่อหน่วยงานในคู่กับ Logo มหาวิทยาลัย / DB Helvethaica และ Cordia New ใช้สำหรับงาน AW และ งานออกแบบ