ลำดับที่ 9
ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
(1 สิงหาคม 2560 – 10 กรกฎาคม 2567) 

ลำดับที่ 8
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
1 มกราคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2560 (วาระที่ 2)

ลำดับที่ 7
ผศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร
(1 พฤศจิกายน 2555 – 31 ธันวาคม 2557)

ลำดับที่ 6
ผศ.นคร เหมะ
22 ธันวาคม 2554 (วาระที่ 2)

ลำดับที่ 5
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
(1 สิงหาคม 2554) (วาระที่ 1) (รักษาการ)

ลำดับที่ 4
รศ. นพ.ปรีชา สุนทรานันท์
1 กุมภาพันธ์ 2554 – 31 พฤษภาคม 2554 (รักษาการ)

ลำดับที่ 3
ผศ.นคร เหมะ
(1 ตุลาคม 2549) (วาระที่ 1)

ลำดับที่ 2
รศ.ดร.นภดล ไชยคำ
17 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2549

ลำดับที่ 1
ผศ.ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ
16 ธันวาคม 2542 – 30 กันยายน 2545