หัวหน้างาน

นายนิรันดร์ เพียงลิ้ม
หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล

อีเมล์: niran.pia@mahidol.ac.th

นางสาวนิสากร แข็งงาน
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

อีเมล์: nisakon.kha@mahidol.ac.th

นางสาวบุศรัตน์ บุญสุวรรณ์
หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อีเมล์: busarut.bun@mahidol.ac.th

นายเมธี วิบูลย์เขียว
หัวหน้างานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

อีเมล์: metee.vib@mahidol.ac.th

นายวิชิต สุขกรม
หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

อีเมล์: vichit.suk@mahidol.ac.th

นายกฤษณ์ ขาวบาง
หัวหน้างานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม

อีเมล์: krid.kha@mahidol.ac.th

นางสาวมนันยา หนูขาว
หัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ

อีเมล์: mananya.nuk@mahidol.ac.th

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองกราน
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

อีเมล์: charinthip.tho@mahidol.ac.th

นายธราธร เอกจิตต์
หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัล

อีเมล์: tharathon.eak@mahidol.ac.th

นางสาวนันทภัค สระบัว
หัวหน้างานสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชา

อีเมล์: nuntapak.sar@mahidol.ac.th

นางสาวปุณณดา อำพันธ์ทอง
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

อีเมล์: punnada.amp@mahidol.ac.th

รองหัวหน้างาน

นางสาวชนิดา สู้ภัยพาล
รองหัวหน้างานคลังและพัสดุ

อีเมล์: chanida.sup@mahidol.ac.th