หัวหน้างาน

นางสาวธัญพร เปี่ยมสุข
หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล

อีเมล์: thanyaphorn.pia@mahidol.ac.th

นางสาวชนิดา สู้ภัยพาล
รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ

อีเมล์: chanida.sup@mahidol.ac.th

นางสาวบุศรัตน์ บุญสุวรรณ์
หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อีเมล์: busarut.bun@mahidol.ac.th

นายเมธี วิบูลย์เขียว
หัวหน้างานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

อีเมล์: metee.vib@mahidol.ac.th

นายวิชิต สุขกรม
หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

อีเมล์: vichit.suk@mahidol.ac.th

นางสาวนิลยา มิกี้
หัวหน้างานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม

อีเมล์: ninlaya.mik@mahidol.ac.th

นางสาวมนันยา หนูขาว
หัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ

อีเมล์: mananya.nuk@mahidol.ac.th

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทองกราน
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

อีเมล์: charinthip.tho@mahidol.ac.th

นายธราธร เอกจิตต์
หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัล

อีเมล์: tharathon.eak@mahidol.ac.th

นางสาวนันทภัค สระบัว
หัวหน้างานสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชา

อีเมล์: nuntapak.sar@mahidol.ac.th

นางสาววรรณธิดา ร่มไทร
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

อีเมล์: wantida.rom@mahidol.ac.th

รองหัวหน้างาน

นางสาวพภัสสรณ์ ปิ่นจุ
รองหัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล

อีเมล์: phapasorn.pin@mahidol.ac.th

นายธีรศักดิ์ ศรีสันต์
รองหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

อีเมล์: teerasuk.sri@mahidol.ac.th

นางสาวกุลภัสสรณ์ ปิ่นจุ
รองหัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัล

อีเมล์: kulphassorn.pin@mahidol.ac.th