บริหารธุรกิจบัณฑิต

ระดับ ปริญญาตรี
คณะ วิทยาเขตกาญจนบุุรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2561 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) หลักสูตรปรับปรุง 2555 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 55-60)
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร Mu Degree Profile
ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความเป็นผู้นำในทางวิชาการ มีทักษะและมีจริยธรรมในวิชาชีพ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ชุมชนและสังคม สนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student-centered learning) หลักสูตรฯ เข้าใจในความแตกต่างของการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม คณาจารย์เป็นผู้จัดสรรองค์ความรู้พื้นฐานและกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษาจบเป็นบัณฑิตที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)
  1. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ด้วยพื้นฐานความรู้ทางหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ (Business Functional Knowledge) ที่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  2. ออกแบบแผน วิธีการ กลยุทธ์ ยุทธวิธี และแนวทางแก้ปัญหาทางธุรกิจและการจัดการที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
  3. พัฒนาและดำเนินโครงงานวิจัย เพื่อแก้ประเด็นปัญหาทางธุรกิจด้วยกระบวนการตัดสินใจด้านการบริหารและจัดการ
  4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการบริหารและจัดการ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารและจัดการ
  6. ตระหนักรู้ และพร้อมมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความหลากหลาย (Diversity) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ และจริยธรรมทางธุรกิจ
 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)
  1. ใช้ทักษะและความรู้พื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติเพื่ออธิบายเหตุและผลของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจได้เหมาะสมกับสถานการณ์
  2. วางแผน จัดการประเด็นปัญหาทางธุรกิจขององค์การ โดยใช้กระบวนการตัดสินใจ ด้านการบริหารจัดการซึ่งคำนึงถึงความหลากหลาย ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมขององค์การ และจริยธรรมทางธุรกิจ
  3. ใช้ความรู้ทางหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ (Business Functional Knowledge) ที่เชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์ การออกแบบแนวทาง การวางแผน และการสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อทำการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการได้
  4. อภิปรายปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ ที่เชื่อมโยงไปสู่แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลกได้
  5. ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารและจัดการได้
  6. ประเมินโอกาสและความท้าทายของสถานการณ์จริงทางธุรกิจ และจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กรอบแนวคิดด้านการวิจัยทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  7. ออกแบบแนวคิดและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละกรณีศึกษาทางธุรกิจ
แนวทางการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพในสายงานต่าง ๆ ที่สำคัญของทุกองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สายงานทรัพยากรมนุษย์ สายงานการตลาด สายงานการจัดซื้อ สายงานการผลิตและปฏิบัติการ และสายงานอื่น ๆ เช่น

 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวางแผนวิเคราะห์โครงการ เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์การตลาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 2. ผู้ประกอบการธุรกิจหรือสานต่อกิจการของครอบครัวได้
 3. นักวิจัยธุรกิจเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจ
โครงสร้างหลักสูตร

 โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง 2561

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 129 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชสังคมและมนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด 15 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
1. วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ) 36 หน่วยกิต
2. วิชาเอก 56 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ 38 หน่วยกิต
2.2 วิชาเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง 2556

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 126 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 19 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด 11 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 5 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
1. วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ) 36 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
มมศท  101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
มมศท  102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต
มมศท  103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
ศทภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ศทภอ 103 ภาษาอังกฤษระดับ 1 3 หน่วยกิต
ศทภอ 104 ภาษาอังกฤษระดับ 2 3 หน่วยกิต
ศทภอ 105 ภาษาอังกฤษระดับ 3 3 หน่วยกิต
ศทภอ 106 ภาษาอังกฤษระดับ 4 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนด 15 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
กญสห 240 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารองค์กร 3 หน่วยกิต
2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 หน่วยกิต
วทคณ 170 คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้ 2 หน่วยกิต
กญศท 201 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5 หน่วยกิต
สมสค 108 ระบบกฎหมายไทย 2 หน่วยกิต
กญศท 301 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 หน่วยกิต
4.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
วกศท 127 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2 หน่วยกิต
วกศท 128 โยคะเพื่อสุขภาพ 2 หน่วยกิต
วกศท 134 ลีลาศ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
1. วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานทางอาชีพ) 36 หน่วยกิต
วิชาแกนทางด้านบัญชี 6 หน่วยกิต
กญบจ 100 หลักการบัญชี   3 หน่วยกิต
กญบจ 201 การบัญชีบริหาร  3 หน่วยกิต
วิชาแกนทางด้านกฎหมาย 3 หน่วยกิต
กญบจ 210 กฎหมายธุรกิจ   3 หน่วยกิต
วิชาแกนทางด้านเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญบจ 220 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
วิชาแกนทางด้านเชิงปริมาณและสถิติ 6 หน่วยกิต
กญบจ 230 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญบจ 331 สถิติธุรกิจ 3 หน่วยกิต
วิชาแกนทางด้านบริหารธุรกิจ 18 หน่วยกิต
กญบจ 140 องค์การและการจัดการ 3 หน่วยกิต
กญบจ 141 หลักการตลาด 3 หน่วยกิต
กญบจ 242 การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญบจ 243 การบริหารการปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต
กญบจ 344 จริยธรรมธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญบจ 345 การวิจัยธุรกิจ 3 หน่วยกิต
2. วิชาเอก 56 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 38 หน่วยกิต
กญบธ 250 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น และโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญบธ 251 พฤติกรรมองค์การ 3 หน่วยกิต
กญบธ 252 การจัดการของผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
กญบธ 253 การบริหารทุนมนุษย์ 3 หน่วยกิต
กญบธ 254 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
กญบธ 255 การบริหารโครงการ 3 หน่วยกิต
กญบธ 356 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน                 3 หน่วยกิต
กญบธ 357 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญบธ 358 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
กญบธ 359 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 หน่วยกิต
กญบธ 460 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 หน่วยกิต
กญบธ 461 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
กญบธ 462 สัมมนาการบริหารธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญบธ 463 โครงงานขั้นสูงด้านบริหารธุรกิจ  3 หน่วยกิต
2.2 วิชาเลือก 18 หน่วยกิต
กญบธ 270 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต
กญบธ 271 การบริหารธุรกิจบริการสำหรับธุรกิจไมซ์ 3 หน่วยกิต
กญบธ 272 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3 หน่วยกิต
กญบธ 273 การบริหารความเสี่ยง 3 หน่วยกิต
กญบธ 370 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 หน่วยกิต
กญบธ 371 ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต
กญบธ 372 การบริหารการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต
กญบธ 373 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ   3 หน่วยกิต
กญบธ 374 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต
กญบธ 375 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 หน่วยกิต
กญบธ 376 การตลาดระดับโลก 3 หน่วยกิต
กญบธ 377 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 หน่วยกิต
กญบธ 378 การบริหารสำนักงานอัจฉริยะและการติดต่อสื่อสารในองค์กรธุรกิจ 3 หน่วยกิต
กญบธ 379 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  3 หน่วยกิต
กญบธ 380 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3 หน่วยกิต
กญบธ 381 การบริหารผลการปฏิบัติงาน  3 หน่วยกิต
กญบธ 382 การบริหารค่าตอบแทน 3 หน่วยกิต
กญบธ 383 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต
กญบธ 384 พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน  3 หน่วยกิต
กญบธ 385 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว  3 หน่วยกิต
กญบธ 386 การตลาดบริการ 3 หน่วยกิต
กญบธ 387 การจัดการธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต 3 หน่วยกิต
กญบธ 388 การวิเคราะห์สถิติธุรกิจกับซอฟแวร์  3 หน่วยกิต
กญบธ 389 การจัดการธุรกิจดิจิทัลและตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต