ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี (รักษาแทน)
อีเมล์: thatchavee.lee@mahidol.ac.th