ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี

ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี

อีเมล์: thatchavee.lee@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.อำนาจ เจรีรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
อีเมล์: amnat.jar@mahidol.ac.th

นายกฤษณ์ ขาวบาง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
อีเมล์: krid.kha@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
ด้านการศึกษา
อีเมล์: watcharra.chi@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
ด้านวิจัยและนวัตกรรม
อีเมล์: waraporn.the@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
ด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์และ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
อีเมล์: nongnuch.sun@mahidol.ac.th