วิทยาศาสตรบัณฑิต

(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

ระดับ ปริญญาตรี
คณะ วิทยาเขตกาญจนบุุรี
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2561 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป)
มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง 2556 มคอ.2 คลิกที่นี่ (ใช้กับนักศึกษารหัส 55-60)
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร Mu Degree Profile
Facebook Conservation Biology,Mahidol University
ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

จัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สืบเสาะหาความรู้โดยกระบวนการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล เป็นบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ที่ทันสมัยเป็นสากล สามารถเชื่อมโยงหาแนวทางแก้ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นปัญหาที่มีบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่และชุมชนได้ ด้วยการมีมุมมองที่เปิดกว้าง เชื่อมโยงทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ อย่างสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์จะเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถ ดังนี้
  1. วิเคราะห์ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพโดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม
  2. พัฒนาแผนการจัดการอนุรักษ์ และดำเนินโครงงานวิจัยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการจัดการแบบปรับตัว เพื่อแก้ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  4. ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ร่วมทีมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิของผู้อื่น
  5. ตระหนักรู้และพร้อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)
  1. วิเคราะห์คุณค่า สถานภาพ แนวโน้ม และภัยคุกคาม ของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การติดตามการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กับสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  3. ออกแบบแผนการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการกำหนดเทคนิค/วิธีการ/แนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของปัญหาและเงื่อนไขของการดำเนินงาน
  4. พัฒนาและดำเนินโครงงานวิจัยอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกัน/แก้ไข/บรรเทาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
  6. ใช้การสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในการสนับสนุนการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  7. ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และเคารพในสิทธิของผู้อื่น
  8. แสดงออกซึ่งทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการใส่ใจดูแลความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในท้องถิ่นและสากล
แนวทางการประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพโดยตรงได้ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยวิจัย/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลความรู้ โดยทำงานได้ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานงานของโครงการเกี่ยวกับการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ประกอบธุรกิจหรือธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ที่มีความเป็นมิตรต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และมุ่งหวังการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถประกอบอาชีพอื่นๆ ได้หลังจากที่มีการฝึกอบรมและสอบใบอนุญาต หรือศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มเติม เช่น ครู อาจารย์ นักวิเคราะห์และประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม มัคคุเทศก์

สำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/เอก) บัณฑิตสามารถศึกษาต่อโดยตรงทางด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา การจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสามารถศึกษาต่อโดยนำชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ไปประยุกต์ใช้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศึกษาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา ธุรกิจเพื่อสังคม หรือตามความสนใจและศักยภาพในการประยุกต์ใช้งานของบัณฑิต

โครงสร้างหลักสูตร

 โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง 2561

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 136 หน่วยกิต

หมวดวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
12
  กลุ่มวิชาภาษา
15
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
2. หมวดวิชาเฉพาะ 100
2.1 กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 27
  กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานคณิตศาสตร์
6
  เคมีทั่วไปหรือพื้นฐาน รวมปฏิบัติการ
7
  ชีววิทยาทั่วไปหรือพื้นฐาน รวมปฏิบัติการ
7
  ฟิสิกส์ทั่วไปหรือพื้นฐาน รวมปฏิบัติการ
7
2.2 กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานทางชีววิทยา) 16
  ชีวเคมี (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
4
  เคมีอินทรีย์ (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
4
  จุลชีววิทยา (ทฤษฎีและปฏิบัติการ)
4
  ชีวสถิติ
4
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 57
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 48
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 9
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวมหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร 136

โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง 2556

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : 140 หน่วยกิต

หมวดวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
12
  กลุ่มวิชาภาษา
15
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
2. หมวดวิชาเฉพาะ 104
2.1 กลุ่มวิชาแกน 40
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
7
  กลุ่มเคมีรวมปฏิบัติการ
15
  กลุ่มวิชาชีววิทยาปฏิบัติการ
11
  กลุ่มวิชาฟิสิกสรวมปฏิบัติการ
7
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 52
2.3 วิชาเลือก 12
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวมหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร 140
รายวิชาในหลักสูตร
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 หน่วยกิต
มมศท 103 ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 หน่วยกิต
กญศท 101 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 หน่วยกิต
สมสค 161 นโยบายและการวางแผน 2 หน่วยกิต
1.2.กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษระดับ 1  3 หน่วยกิต
ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษระดับ 2  3 หน่วยกิต
ศศภอ 105 ภาษาอังกฤษระดับ 3  3 หน่วยกิต
ศศภอ 106 ภาษาอังกฤษระดับ 4  3 หน่วยกิต
กญสห 242 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนำเสนอโครงการ 3 หน่วยกิต
กญสห 243 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย 3 หน่วยกิต
1.3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญศท 261 การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
2.1. วิชาแกนพื้นฐาน 43 หน่วยกิต
วิชาแกนพื้นฐานคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
วทคณ 111 แคลคูลัส 2 หน่วยกิต
กญชอ 222 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญกับการศึกษาทางชีววิทยา 2 หน่วยกิต
กญสห 270 สถิติขั้นแนะนำ 2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต
วทคม 103 เคมีทั่วไป 1 3 หน่วยกิต
วทคม 104 เคมีทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
วทคม 118 ปฏิบัติการเคมี 1 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต
วทชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1 หน่วยกิต
วทชว 104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1 หน่วยกิต
วทชว 124 ชีววิทยาทั่วไป 1 2 หน่วยกิต
วทชว 125 ชีววิทยาทั่วไป 2 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวามปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต
วทฟส 110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 หน่วยกิต
วทฟส 167 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 3 หน่วยกิต
วทฟส 168 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 3 หน่วยกิต
2.2 วิชาแกน(พื้นฐานทางชีววิทยา) 16 หน่วยกิต
กญสห 200 ชีวเคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
กญสห 201 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต
กญสห 220 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
กญสห 221 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1 หน่วยกิต
กญชอ 306 จุลชีววิทยาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
กญชอ 307 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นพื้นฐาน 1 หน่วยกิต
กญชอ 319 ชีวสถิติ 3 หน่วยกิต
กญชอ 320 ปฏิบัติการชีวสถิติ 1 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) 48 หน่วยกิต
กญชอ 101 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ขั้นแนะนำ 2 หน่วยกิต
กญชอ 203 วิทยาศาสตร์โลก 2 หน่วยกิต
กญชอ 205 พฤกษศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 206 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ 1 หน่วยกิต
กญชอ 207 นิเวศวิทยา 3 หน่วยกิต
กญชอ 208 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1 หน่วยกิต
กญชอ 209 พันธุศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 215 สัตววิทยา 3 หน่วยกิต
กญชอ 216 ปฏิบัติการสัตววิทยา 1 หน่วยกิต
กญชอ 221 เทคนิคภาคสนามขั้นพื้นฐานในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ 1 หน่วยกิต
กญชอ 301 หลักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 308 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
กญชอ 309 ปฏิบัติการชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน 1 หน่วยกิต
กญชอ 311 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญชอ 315 หลักวิวัฒนาการ 3 หน่วยกิต
กญชอ 318 ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดระบบ 2 หน่วยกิต
กญชอ 321 ประสบการณ์ภาคสนามในงานวิจัยนิเวศวิทยาสำหรับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 1 หน่วยกิต
กญชอ 403 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ในทางปฏิบัติ 2 หน่วยกิต
กญชอ 404 ประสบการณ์ภาคสนามในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 1 หน่วยกิต
กญชอ 405 ภูมิสารสนเทศสำหรับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 493 สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 1 1 หน่วยกิต
กญชอ 494 สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2 1 หน่วยกิต
กญชอ 495 โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 4 หน่วยกิต
2.3 วิชาเฉพาะด้าน(เลือก) 9 หน่วยกิต
กญชอ 325 พฤติกรรมสัตว์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 328 ชีววิทยาน้ำจืด 3 หน่วยกิต
กญชอ 331 นิเวศวิทยาของพืช 3 หน่วยกิต
กญชอ 332 หลักสรีรวิทยาของพืช 3 หน่วยกิต
กญชอ 335 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและความเกี่ยวข้องกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 338 นิเวศวิทยาทางทะเล 3 หน่วยกิต
กญชอ 339 ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา 3 หน่วยกิต
กญชอ 342 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3 หน่วยกิต
กญชอ 343 ชีววิทยาของพืชไม่มีท่อลำเลียง 3 หน่วยกิต
กญชอ 344 ชีววิทยาของพืชมีท่อลำเลียง 3 หน่วยกิต
กญชอ 345 สัตววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3 หน่วยกิต
กญชอ 346 สัตววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 3 หน่วยกิต
กญชอ 347 กีฏวิทยา 3 หน่วยกิต
กญชอ 350 นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำ 3 หน่วยกิต
กญชอ 360 สิ่งแวดล้อมศึกษาและการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 361 การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 362 สื่อทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้คุณค่าธรรมชาติ 3 หน่วยกิต
กญชอ 395 อนุกรมวิธานของพืช 3 หน่วยกิต
กญชอ 396 ปักษีวิทยา 3 หน่วยกิต
กญชอ 398 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 399 การฝึกงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 414 นิเวศวิทยาการฟื้นฟู 3 หน่วยกิต
กญชอ 415 ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองและการอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 416 นิเวศวิทยาและการจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่า 3 หน่วยกิต
กญชอ 417 เทคนิคการวิจัยสัตว์ป่าขั้นสูง 3 หน่วยกิต
กญชอ 464 นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน 3 หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
กญชอ 101 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ขั้นแนะนำ 2 หน่วยกิต
กญชอ 203 วิทยาศาสตร์โลก 2 หน่วยกิต
กญชอ 205 พฤกษศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 206 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ 1 หน่วยกิต
กญชอ 207 นิเวศวิทยา 3 หน่วยกิต
กญชอ 208 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1 หน่วยกิต
กญชอ 209 พันธุศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 215 สัตววิทยา 3 หน่วยกิต
กญชอ 216 ปฏิบัติการสัตววิทยา 1 หน่วยกิต
กญชอ 221 เทคนิคภาคสนามขั้นพื้นฐานในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ 1 หน่วยกิต
กญชอ 301 หลักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 308 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
กญชอ 309 ปฏิบัติการชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน 1 หน่วยกิต
กญชอ 311 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
กญชอ 315 หลักวิวัฒนาการ 3 หน่วยกิต
กญชอ 318 ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดระบบ 2 หน่วยกิต
กญชอ 321 ประสบการณ์ภาคสนามในงานวิจัยนิเวศวิทยาสำหรับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 1 หน่วยกิต
กญชอ 403 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ในทางปฏิบัติ 2 หน่วยกิต
กญชอ 404 ประสบการณ์ภาคสนามในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 1 หน่วยกิต
กญชอ 405 ภูมิสารสนเทศสำหรับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3 หน่วยกิต
กญชอ 493 สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 1 1 หน่วยกิต
กญชอ 494 สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2 1 หน่วยกิต
กญชอ 495 โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 4 หน่วยกิต

หมายเหตุ * รายวิชาใหม่