ศิษย์เก่าประจำปี 2563

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท True Success
ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต

นางสาวพิไลวรรณ จันทร์แก้ว

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วิทยาศาสตร์การเกษตร)
ปีที่เข้าศึกษา 2551 ปีที่สำเร็จการศึกษา 2554

ปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มใบไม้ ตำแหน่ง นักกิจกรรมเพื่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • รางวัล คนค้นฅน อวอร์ด สาขาคนไทยหัวใจสีเขียว ปี 2560 (ในนามเครือข่ายงานปกป้องปลาในฤดูมีไข่)กาญจนบุรี ปี 2556

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท Excellent Academia
ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการ/งานวิจัย

ดร.นัฏพร ขนุนก้อน

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

ปีที่เข้าศึกษา 2546 ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550

ปัจจุบัน

นักวิจัยปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการงานวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • สิ่งประดิษฐ์ “แผ่นมาส์กหน้าต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกรรมวิธีการผลิต”
  เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • คู่มือองค์ความรู้ เรื่องการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์เส้นใยผักตบชวาอย่างครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท Super Alumni
ศิษย์เก่าผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล
และวิทยาเขตกาญจนบุรีอย่างสม่ำเสมอ

นายธีรภัทร์ อยู่รุ่งเรืองศักดิ์

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการบัณฑิต(สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)
ปีที่เข้าศึกษา 2544 ปีที่สำเร็จการศึกษา 2548

ปัจจุบัน

เจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัว

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างยาวนาน
 • มีความเสียสละและแสดงจุดยืนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่วิทยาเขตกาญจนบุรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังผ่านช่องทางต่าง ๆ
 • เป็นหนึ่งในทีมแอดมินที่เข้มแข็งของ เพจ Mahidol Kanchanaburi Alumni Club
 • สนับสนุนมงกุฎและสายสะพายให้กับนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในงาน Plus camp #11
 • เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สนับสนุนการแต่งหน้าทำผม ให้กับคฑากร ของม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในงานเฟรชชี่ 2562 ที่ศาลายา
 • สนับสนุนรุ่นน้องในการประกวดและพัฒนาตนเอง ในกิจกรรมนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาเขตกาญจนบุรี
 • เป็นวิทยากรพิเศษ ในโครงการศึกษาปฏิบัติธรรม รายวิชาจริยธรรมธุรกิจ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขั้นปีที่ 3 ในปี 2557-2558
 • เข้าร่วมพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในค่าย plus camp ครั้งที่ 11 ในสาขาบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และแนวทางการประกอบอาชีพเมื่อจบไป

FOOT PRINT ตามรอยศิษย์เก่า

SOCIAL MEDIA