หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ให้การต้อนรับ Mr. Prem Anand M Arjunan และ Dr. Myrna P. Quinto คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA จากสำนักงานเลขานุการเครือข่าย มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network; AUN) และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี