กิจกรรม “เบิกฟ้าเบิกฟ้ารุ่นใหญ่ หัวใจ90”

วันที่ 27 กันยายน 2566 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดยนางสาวณัฏฐกานต์ จุลกสิกร ประธานโครงการเบิกฟ้าและนางสาวสุชัญญา มิตรประยูร รองประธานโครงการเบิกฟ้า ร่วมกันจัดกิจกรรม “เบิกฟ้าเบิกฟ้ารุ่นใหญ่ หัวใจ90” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รู้จักกิจกรรมและชมรมต่างๆ และเลือกตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม โดยเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มให้กับนักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ มีทักษะความสามารถร่วมกับความรู้ทางวิชาชีพ และทำให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้มีโอกาสสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน สอนให้รู้จักการทำงานร่วมกันและได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม อีกทั้งเป็นการฝึกความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และมหาวิทยาลัยมหิดลได้มี Activity Transcript ที่นักศึกษาสามารถนำไปยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาและสมัครงานได้ในอนาคต