ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ในโอกาสเข้ารับมอบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 303

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 303 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร ให้กับหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และอาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เป็นผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตรรับรองฯ ณ โถงสิทธาคาร มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา