พิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2565 และปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 และปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้นำนักศึกษาที่มีความเสียสละ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตลอดปีการศึกษา 2565 และ ปีการศึกษา 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทแสดงความชื่นชมแก่นักศึกษา โดยงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาและควบคุมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการฯ พิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี