การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกับ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มณีรัตน์ รุมสำโรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย เพื่อหารือความร่วมมือและแผนการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือในอนาคตต่อไป