การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 9 (3/2567)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 9 (3/2567) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขตกาญจนบุรี และผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ประจำปี 2567 (ในรอบ 3 เดือน) และนำเสนอวาระสืบเนื่องในแนวทางการผลักดันกลยุทธ์ด้วย Flagship Project 2024 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี, พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี, ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี อาทิ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภูมิภาคตะวันตก พุทธอุทยานการเรียนรู้ อุทยานธรณี Geological Park หอพักนักศึกษาและบุคลากร แปลงสาธิตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน เป็นต้น