ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป