กิจกรรมเสวนาวิชาการสหกิจศึกษาและฝึกงาน กับการพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนาวิชาการสหกิจศึกษาและฝึกงาน กับการพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการก้าวสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน AUN-QA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์/บุคลากร ในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดเรียนการสอนของหลักสูตร โดยปัจจุบันหลักสูตรที่มีแผนการเรียนสหกิจศึกษา รวมจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี