หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Global Boiling“ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาชิกวุฒิสภา

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร มะโนวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Global Boiling“ การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ปัญหาด้านสภาพเเวดล้อมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 4 ในรายวิชา “การจัดการเชิงกลยุทธ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายด้าน ซึ่งนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดประสบการณ์ รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์จริงให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้ ณ ห้องบรรยาย ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา