กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษก จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกาญจนบุรี และเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมและตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยกิจกรรมแนะแนวจัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี