กิจกรรมการอบรม “การพัฒนาศักยภาพทีมงานด้วย IDP”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการอบรม “การพัฒนาศักยภาพทีมงานด้วย IDP” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : (IDP) หัวข้อแนวคิดขั้นตอนเกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนา การทำความเข้าใจ พร้อมทั้งการให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำ IDP กิจกรรม Workshop ฝึกปฏิบัติการทำ IDP โดยมีหัวหน้างาน หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล