ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการแข่งขัน Mahidol SDGs Challenge 2024 รอบ Pitching ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการแข่งขัน Mahidol SDGs Challenge 2024 รอบ Pitching ครั้งที่ 1 แข่งขันการสร้างสรรค์ไอเดียในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking จัดโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 ณ MaSHARES Co-Working Space @MB ซึ่งในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 ทีม โดยจะมีการ Pitching นำเสนอไอเดียในทุกสัปดาห์ตามกระบวนการ Design Thinking และในโอกาสนี้มีนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ชื่อทีม ”MUx plus“ สร้างสรรค์นำเสนอไอเดีย ”การส่งเสริมการรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนพิการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการต่อตลาดแรงงานผ่านแพลตฟอร์ม“ และผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวพิชามญชุ์ นพดารา
สาขาวิชาบัญชี วิทยาเขตกาญจนบุรี
2. นายนนทพัทธ์ เชาวน์วนันท์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นางสาวณัฐนันท์ เลิศจงพิทักษ์
สาขาวิชาบัญชี วิทยาเขตกาญจนบุรี
4. นายตฤณภัท ตรุเจตนารมณ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตกาญจนบุรี
5. นายปุณณัตถ์ สุวรรณบดินทร์
วิทยาลัยการจัดการ