กิจกรรม Knowledge Management ร่วมรับฟังประสบการณ์จากนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านต่างประเทศ

วันที่ 20 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Knowledge Management ร่วมรับฟังประสบการณ์จากนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรีที่ได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง ณ ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารับฟังประสบการณ์ตรงจากนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาและต่อยอดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศครั้งต่อไปในอนาคต
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้มอบประกาศนีบัตรนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมความเป็นนานาชาติของวิทยาเขตกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่องระหว่างปีการศึกษา 2564 – 2567 ให้แก่นางสาวพิชามญชุ์ นพดารา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง Co-working Space ชั้น 1 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล